Regulamin

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

Sklep internetowy Elapsum, dostępny pod adresem internetowym http://elapsum.pl, prowadzony jest przez Michała Ledę poprzez działalność Elapsum – Michał Leda wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5482728888, REGON: 520630997.

 

§ 2

Definicje

 

 1. Klient - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Elapsum – Michał Leda wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5482728888, REGON: 520630997.

 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://elapsum.pl

 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 7. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 9. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Staffa 19a/4a, 43-450 Ustroń.

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: elapsum.kontakt@gmail.com.

 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 64 1020 1390 0000 6202 0454 5109.

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail podanego w niniejszym paragrafie.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera itp.),

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (podatek VAT nie jest naliczany).

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 6

Newsletter

 

 1. Newsletter jest systemem automatycznego rozsyłania wiadomości typu e-mail, który ma informować zainteresowanych o nowościach w Sklepie oraz przekazywać dodatkowe treści.

 2. Newsletter jest usługą nieodpłatną.

 3. Aby skorzystać z Newslettera wystarczy zgłosić swój adres e-mail w odpowiednim polu na Sklepie. W ten sam sposób można w każdym momencie zrezygnować z usługi.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Do Koszyka" (aby wybrać opcję pakowania prezentowego należy kliknąć w nazwę produktu i zaznaczyć odpowiednią opcję), a następnie przejść do kolejnych punktów lub nacisnąć przycisk "Kontynuuj zakupy" by powrócić do poprzedniej strony (do strony Koszyka można wrócić w każdej chwili poprzez naciśnięcie ikony torby zakupowej w prawym górnym rogu strony),

 2. na dostępnym formularzy wybrać opcję dostawy oraz metodę płatności, a następnie nacisnąć przycisk "Zamawiam",
 3. należy wypełnić formularz zamówienia po kliknięciu przycisku "Złóż zamówienie", wpisując wszelkie dane niezbędne do jego wykonania oraz zaakceptować warunki Regulaminu, lub zalogować się albo założyć konto na Sklepie (upłynni to zakupy w przyszłości) i postępować odpowiednio,

 4. po wypełnieniu danych lub zalogowaniu się należy kliknąć przycisk “Podsumowanie", a następnie zweryfikować poprawność wprowadzonych danych,

 5. po zweryfikowaniu poprawności danych należy nacisnąć przycisk "Potwierdzam zamówienie", po czym nastąpi przekierowanie do płatności (w przeciwnym wypadku należy nacisnąć przycisk "Opłać zamówienie").

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka pocztowa,

 2. Przesyłka kurierska,

 3. Przesyłka typu paczkomat.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

 2. Płatności elektroniczne,

 3. Płatność kartą płatniczą.

  3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

  4. Operatorem płatności jest Blue Media S.A.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 1. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 4. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.

 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Niezbędne informacje znajdują się na stronie Sklepu pod odnośnikiem: „Zwroty i reklamacje”.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca w przeciągu 7 dni po zwróceniu Produktu zwraca Konsumentowi wszystkie koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z usługi pakowania Produktu lub wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

 6. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu.

 7. Produkt typu e-book oraz Produkt uszkodzony nie podlegają zwrotowi.

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, które chronione są rękojmią sprzedającego.

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji, o ile uszkodzenia Produktu zgłosi niezwłocznie (nie później niż w przeciągu trzech dni od momentu wykrycia wady).

 3. Przedmiotem reklamacji jest wymiana egzemplarza Produktu na nowy lub proporcjonalne do wartości obniżenie ceny.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 5. W zgłoszeniu należy uwzględnić dane podane przy zamówieniu lub jego numer, oraz zdjęcie wykonane niezwłocznie po otrzymaniu Produktu, zawierające w kadrze otwarte opakowanie oraz uszkodzenia Produktu. W przypadku ubiegania się o obniżenie ceny należy również wskazać numer rachunku bankowego, na który mają być zwrócone środki.

 6. Zgłoszenie należy przesłać nie później niż w przeciągu 3 dni od daty ujawnienia wady Produktu.

 7. Uszkodzonych przesyłek kurierskich nie należy przyjmować i nie jest potrzebne dodawanie do zgłoszenia zdjęcia przy przesyłkach kurierskich – w takiej sytuacji należy zawrzeć w zgłoszeniu informację o odmowie przyjęcia. W takiej sytuacji Klient może albo żądać zwrotu poniesionych kosztów albo dostarczenia Produktu wolnego od wad na koszt Sprzedającego.

 8. W pozostałych przypadkach Produkt wymieniany w ramach procedury reklamacyjnej należy odesłać pod adres nadawcy. W przypadku wad poważnych koszty zwrotu ponosi Sprzedawca.

 9. Wada poważna to takie uszkodzenie Produktu, które przynajmniej częściowo uniemożliwia Klientowi korzystanie z niego w sposób przewidziany przez Sprzedającego. W przypadku książek będzie to na przykład:
  a) brak jednej lub większej liczby stron,
  b) uszkodzenie strony uniemożlwiające odczytanie tekstu,
  c) znaczne uszkodzenia okładki.

 10. Wady nieistotne nie stanowią podstawy do żądania wymiany Produktu lub obniżenia ceny. W przypadku książek będą to na przykład:
  a) drobne uszkodzenia okładki (zwłaszcza na krawędziach),
  b) zagięcia pojedynczych stron,
  c) nieduże plamy lub zabarwienia stron, które nie uniemożliwiają płynnego odczytania tekstu.

 11. Okres obowiązywania rękojmi wynosi 2 lata. Reklamacje złożone po dwóch latach od daty otrzymania Produktu nie stanowią podstawy do żądania jego wymiany lub obniżenia ceny.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym (Newsletter).

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany nie wpływają na warunki już zawartej Umowy Sprzedaży.

3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera i potwierdź subskrypcję, żeby otrzymać darmową próbkę książki "Elapsum - Turkus i Purpura, Tom I: Eskalacja" (strony od 1 do 100)
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl